SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ktoré vykonáva spoločnosť GoGreen s. r. o, Čsl. armády 76/14, Trstená, PSČ: 028 01, IČO: 51 483 335, emailový kontakt: info@gogreen.sk, telefonický kontakt: +421 911 393 747 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a transparentne určil svoje príslušné zodpovednosti za plnenie povinností podľa Nariadenia, najmä pokiaľ ide o vykonávanie práv dotknutej osoby a svoje povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia. Cieľom tejto informácie je poskytnúť dotknutým osobám informácie o tom, aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, ako s nimi zaobchádza, na aké účely ich používa, komu ich môže poskytnúť, kde môžu dotknuté osoby získať informácie o osobných údajoch a ako si uplatniť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov. Článok 1 – Účtovné doklady 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je: spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 74), Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva. 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti / zmluvní partneri prevádzkovateľa Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, IČO, IČ DPH u platcov DPH, číslo bankového účtu, podpis 3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijaťprimerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: Daňový úrad Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom. 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa) 6. Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov. 7. Profilovanie Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 8. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@gogreen.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručuje spracovanie účtovných dokladov. Článok 2 – Evidencia obchodných partnerov 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie dotknutých osôb obchodných partnerov/klientov prevádzkovateľa. – Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ak je dotknutá osoba zamestnanec obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa. – Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, ak je dotknutá osoba štatutárny orgán alebo osoba konajúca v mene obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany. 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: – zamestnanci obchodných partnerov/klientov prevádzkovateľa alebo štatutárny orgán/osoba konajúca v mene obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa. Rozsah spracúvaných osobných údajov: – titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa. 3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona a podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom. 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané Priamo od dotknutej osoby, alebo zamestnávateľa dotknutej osoby 6. Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka po jeho skončení. 7. Profilovanie Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 8. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: email: info@gogreen.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je nevyhnutné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude uzatvorený zmluvný vzťah s dotknutou osobou, alebo so spoločnosťou, ktorú zastupuje a v ktorej mene koná. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon a nariadenie.