3 kW fotovoltaická elektráreň, Ipeľské Predmostie

Pre domácnosť v obci Ipeľské Predmostie sme inštalovali 3 kW fotovoltaickú elektráreň pozostavajúcu z 10 ks fotovoltaických panelov značky Suntech a jednofázového meniča Solax X1-3.3 AIR. Po našom odporúčaní sa domácnosť rozhodla rozšíriť systém o zariadenie Solar Iboost, ktoré zabezpečuje dodatočný ohrev teplej úžitkovej vody z prebytkov vyrobenej elektrickej energie, ktorú domácnosť nie je v danom momente schopná spotrebovať. Týmto spôsobom dokáže naplno využiť všetku vyrobenú el. energiu z fotovoltaických panelov.

Domácnosti sme pomohli so všetkou potrebnou administratívou spojenou so získaním dotácie vo výške 1 500 € a s prihlásením malého fotovotlaického zdroja do distribučnej siete.