V prvej časti sme sa pozreli na fotovoltické panely a slnečné kolektory. V tejto časti sa pozrieme na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

Tepelné čerpadlá

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:
 • ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

Podmienky podpory

Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:

a)  je určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;

b)  je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o menovitom tepelnom výkone Prated (Pdesignhpre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, pričom za splnenie tejto podmienky je považovaný aj doklad o menovitom tepelnom výkone Prated (Pdesignh) pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, vydaný certifikačným orgánom EHPA alebo HP Keymark;

c)  jeho sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje nasledovné minimálne hodnoty podľa technického predpisu pre priemerné klimatické podmienky nízkoteplotnú aplikáciu, potvrdené akreditovanou skúšobňou, pričom za splnenie tejto podmienky je považovaný aj doklad o SCOP pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, vydaný certifikačným orgánom EHPA alebo HP Keymark:

 • tepelné čerpadlo zem – voda:      >4,1
 • tepelné čerpadlo voda – voda:     >4,1
 • tepelné čerpadlo vzduch – voda: >3,5

d)  má vydané vyhlásenie o zhode

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

 • tepelné čerpadlo;
 • akumulačný zásobník vody / zásobníkový ohrievač vody;
 • zemné vrty;
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome

Hodnota poukážky je závislá do výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia tak, ako sú definované vo Všeobecných podmienkach v článku E.

Domácnosť v rodinnom dome deklaruje splnenie podmienok uprednostnenia čestným vyhlásením pri podaní žiadosti o vydanie poukážky. Overenie splnenia podmienky je predmetom kontroly zo strany SIEA.

Základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla, maximálna výška podpory je 2 720 € na inštaláciu.

Kotol na biomasu

Inštalácie kotlov na biomasu budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:
 • ak ním bude nahradený existujúci alebo preukázateľne plánovaný kotol na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia)
 • ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom
 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT

V bytových domoch:

 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

Technické podmienky podpory

a) spĺňa definíciu kotla podľa článku 2 bod 1. nariadenia komisie EÚ č. 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica EPaR 2009/125/ES

b) je určený na spaľovanie biomasy vo forme peliet, brikiet, štiepok, alebo kusového dreva so systémom splyňovania a nie je určený na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív

c) dosahuje minimálnu sezónnu energetickú účinnosť a neprekračuje limitné hodnoty emisií pri menovitom tepelnom výkone, potvrdené akreditovanou skúšobnou, podľa nasledujúcej tabuľky

Zdroj: Zelená domácnostiam

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *