Čerpanie dotácií v roku 2019

Viete o tom, že aj v roku 2019 môžete čerpať dotácie v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie a tento projekt je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia?

Žiadateľ o dotáciu

Poďme sa na to spoločne pozrieť a rozobrať si to, kto je žiadateľ, o čo sa môže žiadať a hlavne prečo žiadať dotácie.

Žiadateľom môže by fyzická osoba, ktorá splní nasledovné podmienky:

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré si bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu
 • fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov

Pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15 % celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15 % podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

O čo môže žiadateľ žiadať?

Predmetom dotácie podpory inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú:

 • fotovoltické panely (výroba elektriny)
 • veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
 • slnečné kolektory (výroba tepla)
 • kotly na biomasu (výroba tepla)
 • tepelné čerpadlá (výroba tepla)

Neviete si poradiť, že čo by bolo vhodné pre Vás? Nevadí! V našom tíme máme odborníkov na tému obnoviteľné zdroje energie a hlavne zaradenia na ktoré môžete čerpať dotáciu. Ochotne Vám pomôžu a nájdu to ideálne riešenie. Nájdu, ktorý obnoviteľný zdroj, je pre Vašu domácnosť vhodný. Dotácie fungujú prostredníctvom jednotlivých kôl, ktoré prebiehajú v časovom harmonograme. Vo všetkom sa môžete spoľahnúť na nás, od poradenstva až po samotnú registráciu.

Prečo žiadať o dotáciu?

Čoskoro sa minú zdroje, konkrétne fosílne palivá ako zemný plyn a uhlie. Je teda čas sa zamyslieť nad budúcnosťou. Pomaly, ale isto nastáva doba obnoviteľných zdrojov energie. Taktiež treba myslieť aj na našu planétu a globálne otepľovanie. Keď je možnosť, tak prečo nevyužiť dotácie? Dotácie tu nebudú naveky, tak teraz je ten správny čas. Bolo by na škodu nevyužiť takúto možnosť.

Zdroj: Zelená domácnostiam

Pozrite si ponuku GoGreen!

Navštívte náš e-shop!

Ďalšie články