Nadväzujeme na predchádzajúci článok v ktorom ste sa mohli dočítať základné informácie o dotáciách. V tomto článku sa dočítate o typoch zariadeniach, ktoré sú podporované.

Fotovoltické panely

V rámci projektu Zelená domácnostiam II môžete získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré vám umožnia premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokážete spotrebovať, dodávate do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby ste väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali, či už okamžite v čase výroby alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

Podmienky podpory

Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, ako aj pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy by ste mali preniesť na zhotoviteľa, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu, najlepšie v písomnej forme.

Technické podmienky

Fotovoltický panel spĺňa podmienky, ak

a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C);

b) má vydané vyhlásenie o zhode.

Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltických panelov:

 • fotovoltické panely
 • nosná konštrukcia
 • mikromenič alebo striedač
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy
 • regulátor nabíjania
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody
 • riadiaca jednotka
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému
 • montážne práce
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Sadzby a maximálne výšky podpory hodnoty poukážky

Pri podpore fotovoltických panelov sa neuplatňuje systém uprednostnenia. Pre inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory: 500 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov, maximálna výška podpory je 1 500 € na inštaláciu.

Slnečné kolektory

Môžete získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Podporované sú inštalácie kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m², čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome.

Slnečné kolektory využívajú energiu dopadajúceho slnečného žiarenia a efektívne ju využívajú na ohrev vody v zásobníku vody alebo akumulačnej nádrži. Znižujú tak potrebu dodávky tepla na ohrev z hlavného zdroja, zmenšujú záťaž životného prostredia a náklady domácnosti. Slnečné kolektory je možné využiť v kombinácií s nízkoteplotným vykurovaním aj na podporu vykurovania.

Požiadavky

Inštalácie slnečných kolektorov budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT

V bytových domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE

Technické podmienky

Slnečný kolektor spĺňa technické podmienky, ak je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C).

Oprávnené výdavky na inštaláciu slnečných kolektorov:

 • slnečné kolektory
 • nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov
 • akumulačný zásobník vody / zásobníkový ohrievač vody
 • komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka)
 • montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému
 • montážne práce
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Sadzby a maximálne výšky podpory hodnoty poukážky

Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia tak, ako sú definované vo Všeobecných podmienkach v článku E.

Domácnosť v rodinnom dome deklaruje splnenie podmienok uprednostnenia čestným vyhlásením pri podaní žiadosti o vydanie poukážky. Pri bytových domoch, kde je povinnou prílohou k žiadosti o preplatenie energetický audit, musí konštatovať splnenie podmienok energetický audítor. Overenie splnenia podmienky je predmetom kontroly zo strany SIEA.

Základná sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 400 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 400 € na inštaláciu.

Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom

 • 400 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov v bytovom dome; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome

Zdroj: Zelená domácnostiam

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *